Om Stiftelsen

Stiftelsen bildades genom Edwin Bergers stiftelsebrev och gåva den 18 september 1956 med ändamål att främja vetenskaplig forskning, utöva hjälpverksamhet bland behövande, främja barns och ungdoms vård och fostran samt lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning.

Gåvan bestod av svenska börsnoterade aktier till ett värde av tvåhundratusen kronor.

Stiftelsen har sitt säte i Halmstad.

Under 5 års perioden 2019 – 2023 delade stiftelsen ut 17 418 000 kronor, huvuddelen till medicinsk forskning i Lund.

Anna Berger, 1879 - 1955, Nekrolog i Hallandsposten

Efter ett par månaders sjukdom avled igår fru Anna Berger, maka till direktör Edwin Berger, Halmstad. Fru Berger var född i Göteborg 1879 och dotter till den kände bokhandlaren Magnus Kindal, innehavare av Gumperts bokhandel, och hans maka. År 1902 ingick hon äktenskap med Edwin Berger som samma år tillträdde sin chefsbefattning vid Malcus. Hon har alltsedan lojalt och helhjärtat stått vid sin makes sida i hans ofta maktpåliggande ställning som chef för en storindustri, vartill kommit ett omfattande värdskap för prominenta medlemmar av svenska kyrkan, detta som en följd av makarna Bergers livliga intresse för den kyrkliga verksamheten. Hon var i många år ordförande i kyrkliga missionskretsen samt missionsombud i Halmstad. Kända är fru Bergers outtröttliga insatser bl. a. i diakonikretsens arbete. Hon tillhörde diakonistyrelsen och styrelsen för diakonhemmet vid Åkersgränd. Detta var hennes skötebarn. Det tillkom under medverkan från fru Berger och hennes make och hon nedlade ett uppoffrande och oegennyttigt arbete till fromma och glädje för de gamla och sjuka på hemmet. Församlingshemmet tillkom som bekant också genom en donation av makarna Berger, liksom även kyrkan i Nissaström och nu senast det Bergerska sjukhemmet i Johansfors. I tillkomsten av alla dessa storartade gåvor liksom i en mängd sociala insatser i det tysta har fru Berger delat sin makes varma människointresse och glädje att hjälpa. Personligen var fru Berger tillbakadragen och anspråkslös, vänlig och blid mot alla utan åtskillnad till person eller samhällsställning. Flera av de personer, som stått henne nära i hennes arbete och enskilda liv, ge henne enstämmigt det eftermälet, att hon var en sällsynt god, medkännande och hjälpsam människa. Närmast sörjes den bortgångne av maken och fyra barn, Kurt, disponent i Malmö, Gunvald, kommendörkapten i Saltsjöbaden, Anita gift med kykoherde Sven Ljung i Veinge, och Carl Magnus, verkställande direktör i AB Malcus Holmquist, samt barnbarn.

Edwin Berger, 1871 - 1962, Nekrolog i Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1963

I den höga åldern av 91 år avled den 2 februari 1962 direktör Svante Edwin Berger, stadens obestridligen genom tiderna främste industriledare, en man som under ett halvsekel kommit att sätta spår i stadens industriella utveckling. År 1902 inflyttade Edwin Berger till Halmstad såsom delägare i den några decennier tidigare startade grosshandelsfirman Malcus Holmquist, vilken under Bergers ledning kom att utvecklas till en storindustri. Redan 1912 förvärvades Halmstads Nya Verkstadsaktiebolag, ett företag som specialiserat sig på lyftverktyg, och ungefär samtidigt inköptes Halmstads filtfabrik. År 1915 startade företaget den tillverkning av borr, som gjort detsamma världsbekant, och 1930 tillverkning av slipmaskiner, en produkt även den med världsrykte. Men Berger intresserade sig icke endast för verksamhet inom Halmstad utan förvärvade även Nissaströms bruk vid Johansfors, vilket skedde år 1917, och där i slutet av 1940-talet uppfördes en stor kraftstation. Även för allmänna värv visade Berger stort intresse. Stadsfullmäktige i Halmstad tillhörde han under två decennier från 1906 och var livligt verksam inom kyrkliga sammanslutningar. Tillsammans med sin tidigare avlidna maka donerade han församlingshemmet till Halmstads på den tiden odelade församling liksom han med stor generositet understödde diakonihemmet vid Åkersgränd. Kyrkan i Nissaström är även en gåva från Berger. När Gustaf Adolfsakademien stiftades var Berger en av stiftarna. Vid sitt frånfälle var han akademiens vice preses. Ett enkelt levnadssätt präglade Edwin Bergers tillvaro. Ett långt liv blev honom förunnat. Hans verk lever vidare i de företag, han skapat och utvidgat. Såsom slutord må citeras den av makarna Berger författade inskriptionen på en av klockorna i Nissaströms kyrka:
Mana till lov och pris
åt Honom, som god och vis
människors öden leder.
Kalla högtid neder,
kalla till samling och bön.
- Nils Löfgren
Edwin Berger var född i Vänersborg den 13/5 1871 såsom son till en tjänsteman vid Trollhätte kanalverk, där han själv vann anställning 1889 och åren 1897-1902 var kanalinspektor. Blev 1902 verkställande direktör i Aktiebolaget Malcus Holmquist för att lämna denna befattning 1953 och tjänstgöra såsom styrelsens ordförande 1953-1956. Direktör och huvuddelägare i Lagamills Aktiebolag åren 1921-1931. Ledamot av styrelsen för Göteborgs Banks avdelningskontor i Halmstad 1917, ordförande 1941-1943. Ledamot av kyrkofullmäktige i Halmstad och församlingens kyrkoråd 1919-1951. Fullmäktig i Skånes Handelskammare 1913-1916, kammarens hedersledamot 1953. Ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund och korresponderande ledamot av Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, hedersledamot av Hallands Nation i Lund.