Information om lämnade personuppgifter

Anna och Edwin Bergers Stiftelse behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Behandling av personuppgifter

Stiftelsen behandlar sökandes personuppgifter för att kunna fatta och fullfölja beslut om anslagsgivning och följa upp nyttjande av anslag, för administration, för bokförings- och redovisningsändamål samt för att stiftelsen ska kunna följa andra relevanta lagregler. Stiftelsens rättsliga grunder för behandling av sökandes personuppgifter är således a) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås och b) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (att uppfylla lagregler för bokföring och redovisning).

Personuppgiftsansvarig

Anna och Edwin Bergers Stiftelse, org. nr: 849200-7078, är personuppgiftsansvarig och beslutar således om ändamålen med behandlingen av personuppgifter i stiftelsens verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlar stiftelsen?

Såvitt gäller ansökan om stipendium så behandlar stiftelsen den sökandes namn, födelsedatum, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om organisationstillhörighet och anslagsförvaltare. Såvitt gäller utbetalning av beviljat stipendium behandlar stiftelsen därutöver den sökandes bankkontonummer och övriga uppgifter som är nödvändiga för att stiftelsen ska kunna administrera utbetalning av anslag.

Sökanden är inte skyldig att lämna ut sina personuppgifter till stiftelsen, men stiftelsen kommer inte kunna behandla sökandens ansökan eller betala ut stipendium utan att behandla personuppgifterna.

Om ansökan beviljas kommer den sökandes personuppgifter att lämnas ut till Svenska Handelsbanken, org. nr: 502007-7862, som ombesörjer utbetalning av beviljade medel.

Hur länge sparas personuppgifterna?

  • Om din ansökan avslås så raderas dina personuppgifter inom ett år från avslag.
  • Om ansökan beviljas, så gallras dina personuppgifter tre år efter godkänd uppföljning.
  • Bokföringsmaterial gallras tio år efter godkänd ansökan.

Den registrerades rättigheter

  • Registerutdrag. Den registrerade har rätt att begära ett utdrag för att kontrollera vilka personuppgifter stiftelsen behandlar och att registrerade uppgifter är korrekta.
  • Rättelse av uppgifter. Stiftelsen är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta sådana uppgifter som ändrats, är felaktiga eller inte har behandlats i enlighet med GDPR.
  • Rätt till radering, begränsning av behandling m.m. Den registrerade har rätt att i vissa fall begära att stiftelsen raderar registrerade personuppgifter eller begränsar behandlingen av uppgifterna. Denna rätt omfattar inte behandling av personuppgifter som sker på grund av till exempel bokföringslagen.
  • En begäran om registerutdrag, rättelse eller radering ska ske skriftligen och vara egenhändigt undertecknad samt innehålla namn och personnummer. Den ska vara ställd till stiftelsen.
  • Klagomål. Den registrerade har rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, se information på www.imy.se.